Frazeoloji birləşmələr bütün dillərdə yalnız həmin xalqın başa düşə biləcəyi məna daşıyan birləşmələrdir.

Fransız dilində frazeoloji birləşmələr

Fransız dilində frazeoloji birləşmələrdən bəziləri fransız atalar sözləri kimi azərbaycan dilində frazeoloji birləşmələrin ekvivalentləri ola bilirlər. Frazeoloji birləşmələrin məcazi  mənalı birləşmələr olub əsasən  fel tərkibli olurlar. Frazeoloji birləşmələr nitqə ifadəlilik, obrazlılıq gətirən, fikri ifadəli edən dil vahidləridir.

Fransız dilində frazeoloji birləşmələrin azərbaycan dilinə ekvivalenti

Leave a Reply